Zdalne nauczanie - informacje

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

Na podstawie Komunikatu i Wytycznych  MEN , MZ, GIS z dnia 11.01.2021r. oraz Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 13.01.2021r. wprowadzone  zostają działania związane z powrotem do szkół uczniów klas I – III szkół podstawowych:  

1. Od dnia 18 stycznia 2021 uczniowie klas I – III OSM I st. rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym w zakresie zajęć prowadzonych w ramach edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenia słuchu i rytmiki) oraz zajęć muzycznych indywidualnych ( instrument główny, zajęcia z akompaniatorem).

2.Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o  obowiązujący tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych w  r.szk. 2020/2021.

3.Od dnia 18 stycznia 2021r. rozpoczyna swoją działalność świetlica szkolna na zasadach obowiązujących od m- ca września 2020r. uwzględniających procedury przeciwdziałania zarażeniom Sars- Cov-2.  

4.Od 18 stycznia uczniowie klas I – III OSM I st.  mają zapewniony Catering, również na zasadach dotychczas obowiązujących z uwzględnieniem procedur zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID -19.  

5.Wszyscy Rodzice i Uczniowie proszeni są o przestrzeganie  procedur obowiązujących podczas nauki w czasie zagrożenia epidemicznego.

      1) Utrzymany zostaje  zakaz wchodzenia na teren szkoły wszystkim  Rodzicom. Bezpośrednio  po zakończonych zajęciach zgodnie z ustaleniami uczniowie odprowadzani są  do świetlicy lub odbierani punktualnie przez osoby upoważnione.

      2) Rodzice pomagający dzieciom w przynoszeniu  większych instrumentów muzycznych proszeni są o pozostawienie instrumentów  w szatni szkolnej. Nauczyciele instrumentów zadeklarowali pomoc swoim  uczniom w przenoszeniu instrumentów do klasy i po zakończonych zajęciach do szatni.

      3) Rodzice proszeni są o załatwianie spraw szkolnych telefonicznie lub e – mailem. Sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu można załatwiać w sekretariacie przy zachowaniu obowiązujących w szkole procedur.

II. Wprowadzona zostaje możliwość realizacji zajęć z instrumentu głównego dla uczniów klas I – III Szkoły Muzycznej I st. c/6 i klas I – II SM I st. c/4 w trybie stacjonarnym.

III. Wprowadzona zostaje możliwość realizacji przedmiotów dyplomowych (instrument główny, praca z akompaniatorem, historia muzyki) w trybie stacjonarnym.  

IV. Wprowadzona zostaje możliwość realizacji zajęć perkusji w trybie stacjonarnym dla wszystkich uczniów.

V. Utrzymana zostaje decyzja prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym przedmiotu -fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów z uczniami, którzy nie posiadają instrumentu klawiszowego w domu.

VI. W odniesieniu do pozostałych przedmiotów w klasach IV – VI OSM Ist. i SM I st. c/6 ,  III i IV SM I st. c/4,wszystkich klasach OSM II st.  SM II st.  zostają utrzymane dotychczasowe zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

VII. Zajęcia wymienione w pkt II -IV organizowane są po uzyskaniu pisemnej zgody Rodzica / prawnego opiekuna, pełnoletniego  ucznia oraz wyrażenia zgody przez nauczyciela.  

VIII.  Utrzymana zostaje dla uczniów klasy II OSM II st. możliwość organizowania indywidualnych lub grupowych konsultacji z nauczycielami  przedmiotów z których uczeń przystępuje  do egzaminu ósmoklasisty.

1. Konsultacje organizowane są po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna ucznia oraz wyrażenia zgody przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.  

2. Konsultacje są organizowane na podstawie informacji zebranych od rodziców przez wychowawcę klasy II OSM II st.

3. Rodzice zgodę  na organizację konsultacji w formie pisemnej przesyłają wychowawcy klasy  (dot. ucz. klasy II OSM II st.) Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych nauczyciele przekazują do akceptacji Dyrektorowi szkoły.  

IX. Uczniowie przygotowujący się do konkursów online powinni uzyskać zgodę dyrektora  na sesje nagraniowe na terenie szkoły. O zgodę występuje nauczyciel współpracujący z uczniem.  

X. Uczniowie mają zakaz korzystania z sal ćwiczeniowych i przebywania na terenie szkoły.

W wyjątkowych przypadkach uczniowie starając się o zgodę korzystania z pomieszczeń szkolnych  składają wniosek z uzasadnieniem  do Dyrektora szkoły.  

XI. Utrzymana zostaje  decyzja o zawieszeniu całej działalności koncertowej i konkursowej szkoły realizowanej w trybie stacjonarnym.  

 

Uwaga!

Wszystkich uczniów od 18.01.2021r. obowiązuje na terenie szkoły ( w budynku Akademii Rycerskiej i Zamku Piastowskiego ) obuwie zmienne.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Uczniów,Rodziców i Nauczycieli. Życzę zdrowia i bezpiecznego spędzenia ostatnich już dni ferii zimowych.

Lucyna Huzarska
Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 

 

Zmiany w rozporządzeniach MEN odnoszące się do szkolnictwa artystycznego
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872)


Rozporządzenia wprowadzają szczególne rozwiązania w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także do końca obecnego roku szkolnego. Rozporządzenia określają:
- szczególne uregulowania procesu rekrutacyjnego do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021,
- odstąpienie od przeprowadzania egzaminów promocyjnych i końcowych,
- umożliwienie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dyplomantów, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej,
- umożliwienie udostępnienia sal dydaktycznych uczniom w celu ćwiczeń mających na celu przygotowanie się do egzaminów lub wykonania pracy dyplomowej,
- umożliwienie zakwaterowania niektórych uczniów w bursach i internatach w okresie zdawania egzaminów,

 


 

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie wprowadzanych regulacji:
- umożliwienie realizacji w sposób bezpośredni zajęć dydaktycznych dla dyplomantów, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej,

- w przypadku uczniów szkół muzycznych – udostępnienie sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu albo przygotowanie do egzaminu dyplomowego albo przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oraz uczelni artystycznych,

- wprowadzenie możliwości prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III,

- uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba -termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do szkół artystycznych wyznaczają dyrektorzy poszczególnych szkół lub placówek artystycznych, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

- ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:
Zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia:
w specjalnościach instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

w Szkole Muzycznej II stopnia:
w specjalnościach instrumentalistyka, wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

 


 

Uczniowie klasy II OSM II st.

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020r. przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty. Jestem pewna, że czas zdalnego nauczania wykorzystujecie efektywnie  przygotowując  się do zajęć, współpracując  z nauczycielami i pod kątem egzaminu powtarzając materiał z zakresu przedmiotów ogólnokształcących. Ostanie zmiany wprowadzone nowelizacją Rozporządzenia MEN, pozwalają Wam w terminie od 25 maja 2020r. skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, zwłaszcza nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem. Możecie zgłaszać chęć korzystania z zaproponowanych konsultacji swoim nauczycielom przedmiotów. Na podstawie liczby zgłoszonych uczniów zostanie opracowany harmonogram konsultacji , który  do 21 maja 2020r.  zostanie podany do Waszej wiadomości. Mam nadzieję, że wykorzystacie tą możliwość, przygotowując się nie tylko do egzaminu ósmoklasisty, ale również do zakończenia roku szkolnego z jak najlepszymi wynikami. Jestem przekonana, że tak właśnie będzie.

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z nadzieją, że jesteście zdrowi i pozytywnie nastawieni na najbliższe dni i tygodnie.

Lucyna Huzarska

 Dyrektor

Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 


 

 

Warszawa, 13 maja 2020 r.

 

 

Co ze szkołami do wakacji?

 

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

 

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
 
zdalne nauczanie (pobierz)
 
 1. Blog fletowy – fletowo.wordpress.com 
 2. Domowe Muzykowanie – zapraszamy na zajęcia on-line! 
 3. TUTTI.pl – edycja specjalna #TUTTIwdomu 
 4. Pisanie nut na komputerze w programie MuseScore – kurs online ; Link do programu musescore.org 
 5. Propozycje do przedmiotów ogólnokształcących: Khan Academy ; Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 6. Materiały do czytania a vista na fortepianie (.zip)
 7. www.mYear.pl – kilka zadań on-line z zakresu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych II st. 
 8. RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI – Komunikat Polskiej Izby Książki (.pdf) 
 9. Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line 
 10. Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
 11. Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
 12. Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
 13. muzykotekaszkolna.pl
 14. Portal “Instrumenty muzyczne”
 15. www.dur-moll.pl
 16. Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
 17. Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
 18. Kanał Mag Music Theory
 19. Harmonia jazzowa
 20. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 21. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 22. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 23. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 24. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

 

 
 

 
 
 
 
 Rozporządzenie dot. nauki zdalnej:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
 • Czytany 1601 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: