Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy  informuje, że na podstawie  znowelizowanego   Rozporządzenia MEN z dnia 05.11.2020r., od  9.11 2020 r. do 29.11. 2020r. wszyscy uczniowie zostają objęci  trybem nauczania zdalnego, w tym uczniowie klas I – III OSM I st.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym  nauczanie przedmiotu głównego oraz  innych indywidualnych zajęć praktycznych odbywać się będzie w formie  nauki zdalnej .

 

Klasy I - III OSM I st.

1.Zajęcia grupowe i indywidualne odbywać się  będą  zgodnie z obowiązującym w roku szk. 2020/2021 tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych.

2.Zajęcia prowadzone zdalnie w zakresie poszczególnych edukacji oraz kształcenia słuchu i rytmiki  obejmować będą  lekcje z wykorzystaniem  platformy  MS Teams i e – dziennika Mobireg:

      1)  do  2 razy w tygodniu lekcje na wizji  trwające  nie dłużej niż 20 minut - realizacja edukacji polonistycznej, matematycznej lub przyrodniczej ( w zależności od potrzeb uczniów i trudności realizowanego materiału).  

      2) przesyłanie uczniom materiałów edukacyjnych przygotowanych przez nauczyciela - opracowań, wskazówek  udostępnianie filmów, nagrań, prezentacji i innych materiałów.

      3)  2 razy w tygodniu lekcje kształcenia słuchu i rytmika w formie wideo – lekcji, w tym po 1 godzinie kształcenia słuchu i rytmiki (wideolekcji) oraz 1 godzinie kształcenia słuchu w formie przeslania materiału przygotowanego przez nauczyciela do samodzielnej  realizacji.  

3.Lekcje indywidualne z instrumentu będą  odbywać się  zdalnie, z użyciem narzędzi  platformy MS Teams  lub uzgodnionych przez nauczyciela i rodziców wybranych  komunikatorów.

 Czas zajęć indywidualnych może  być zmniejszony z  30 minut do 15 minut. Pozostały czas nauczyciel  przeznacza na nagrywanie filmiku, odsłuchanie filmiku lub inne zadania związane z potrzebami edukacyjnymi danego ucznia.  

 Nauczyciel przedmiotu - instrumentu może utrzymać 30 minutowy  czas  zajęć zdalnych, mając na uwadze możliwości psychofizyczne i organizacyjne ucznia.

 4. Wstępne informacje organizacyjne zobowiązani są przekazać Rodzicom wychowawcy klas.

 5.Szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I – III OSM I st. , których rodzice/opiekunowie prawni  zatrudnieni są  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub inne zadania publiczne w związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

6.Zgłoszenia należy kierować do wychowawców klas. Jednocześnie należy przesłać wypełniony  wniosek  na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wzór wniosku na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica ”).

7. Opieka świetlicowa może być sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 do 16.15.Szczegółowa organizacja zostanie ustalona po zebraniu zgłoszeń uprawnionych rodziców/ opiekunów prawnych.

8. Możliwość spożycia posiłku w formie cateringu zostanie ustalona po zebraniu informacji na temat ewentualnego zapotrzebowania.

 

 

Klasy IV- VI OSM I st., oraz klasy OSM II st. , SM I st. i SM II st.

 1. Wszystkie zajęcia będą kontynuowane w trybie zdalnym, na zasadach ogłoszonych wcześniej. Wszelkie odstępstwa od tych zasad wymagają uzgodnienia z dyrektorem Szkoły.
 2. Chętni uczniowie klasy II OSM II st. przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2020/2021, mogą uczestniczyć w zorganizowanych przez szkołę bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami przedmiotów  objętych egzaminem.
 3. Chętni uczniowie klas programowo najwyższych tj. klasy VI SM II st. - specjalność instrumentalistyka oraz klasy IV SM II st. – specjalność wokalistyka, mogą uczestniczyć w konsultacjach organizowanych z przedmiotów objętych egzaminami dyplomowymi – historii muzyki, instrumentu głównego i pracy z akompaniatorem.
 4. Konsultacje mogą mieć formę spotkań indywidualnych i grupowych. Utworzona grupa tworzy stały skład i  nie może  liczyć  więcej niż 5 uczniów.
 5. Organizacja konsultacji indywidualnych i grupowych przez nauczyciela wymaga zgłoszenia dyrektorowi szkoły zawierającego imię, nazwisko ucznia, uczniów (w przypadku grupy), terminu, godziny i miejsca konsultacji.
 6. Uczniowie klasy perkusji ze względu na specyfikę przedmiotu mogą korzystać dla potrzeb ćwiczenia z sal perkusyjnych wyposażonych w instrumentarium. Wymagane jest zgłoszenie chęci korzystania z sali ćwiczeniowej, z  co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Swoje propozycje terminowe/czasowe należy  zgłaszać  telefonicznie na portierni szkoły ( Akademia Rycerska lub Zamek Piastowski).  Opracowany harmonogram korzystania z sal perkusyjnych musi uwzględniać czas wietrzenia i dezynfekcji udostępnionych pomieszczeń.  W sali ćwiczeniowej może przebywać tylko jeden uczeń.
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów online powinni uzyskać zgodę dyrektora na sesje nagraniowe na terenie szkoły. O zgodę występuje nauczyciel ucznia. .
 8. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce „psycholog szkolny”.

Warunki wymagane przy prowadzeniu nauki zdalnej

 1. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, mikrofon, głośniki, kamerkę, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym.
 3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice / prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
 4. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej.
 5. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.

Stanowisko pracy ucznia

 1. Miejsce pracy ucznia powinno być czyste, dobrze oświetlone, wyposażone w odpowiednie narzędzia niezbędne do nauki zdalnej z uwzględnieniem  bezpieczeństwa i zasad BHP.
 2. Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych i nocnych. W przypadku podjętej pracy przy komputerze po zmroku za zgodą rodziców zaleca się ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, właściwego oświetlenia w celu uniknięcia problemów ze zmęczeniem i bezsennością.
 3. W formie zdalnej odbywają się również lekcje wychowania fizycznego. Do rodziców / prawnych opiekunów należy upewnienie się, że miejsce ćwiczeń ucznia nie stwarza zagrożenia kontuzji lub wypadku. Nauczyciele wychowania fizycznego dostosowują rodzaj ćwiczeń do warunków domowych lub wybierają inną formę zaliczenia przedmiotu.

 Etykieta i zasady na lekcjach online

1.W celu efektywnego uczestnictwa w zajęciach, skupienia na realizowanych treściach i zadaniach należy  przed każdymi zajęciami  wyłączyć wszystko, co może rozpraszać uwagę ucznia (telewizor, telefon i inne urządzenia elektroniczne).  

 1. Uczniowie rozpoczynają zajęcia punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery ( chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie). Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.
 2. Podobnie jak w szkole podczas lekcji online, uczniowie nie mogą utrudniać uczestnikom udziału w lekcji - przeszkadzać w wypowiedziach, hałasować, odzywać się do siebie wulgarnie, wyśmiewać, krytykować lub obrażać.
 3. Głos na zajęciach należy zabierać po kolei. Jest to ustalone przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.
 4. Uczeń, który uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji zdalnej może mieć obniżoną ocenę z zachowania. Do rodzica / prawnego opiekuna należy pouczenie ucznia o zasadach kultury obowiązujących w pracy zdalnej w grupie.
 5. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie należy podawać  nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 6. Bez zgody nauczyciela nie wolno nagrywać lekcji, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

  

Prowadzenie zajęć.

 1. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia ogólnokształcące i muzyczne odbywają się poprzez platformę MS Teams, e – dziennik Mobireg. W przypadku zajęć indywidualnych, na podstawie podjętych uzgodnień nauczyciel – rodzic/ opiekun prawny, możliwe jest korzystanie z komunikatorów zapewniających odpowiednią jakość obrazu i dźwięku, a także umożliwiających  nagrywanie filmików wyłącznie dla celów edukacyjnych danych zajęć.  Nauczyciele oraz uczniowie posługują się wyłącznie szkolnymi adresami poczty elektronicznej.
 2. W przypadku przedmiotów ogólnokształcących i ogólnomuzycznych lekcje prowadzone są w czasie :

- 30 minut lekcji zdalnej,

-15 minut pracy własnej lub konsultacji z nauczycielem,

 Przerwy miedzy zajęciami określa obowiązujący tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale klasowym mając na uwadze czas spędzany przez ucznia przy komputerze w ciągu danego dnia i zasady bhp, ustalają harmonogram zajęć lekcyjnych prowadzonych w formie wideo – lekcji.
 2. Nauczyciele informują uczniów o planowanych lekcjach/wideo – lekcjach poprzez Kalendarz Teams – a.
 3. W przeddzień zajęć (określonych tygodniowym rozkładem ), do godz. 18.00, nauczyciele poprzez e – dziennik przekazują uczniom potrzebne do przeprowadzenia następnego dnia informacje (dot. przygotowania podręczników, atlasów, ćwiczeń, przygotowania odpowiednich materiałów, zadań itp.)
 4. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej rodzic/prawny opiekun informuje wychowawcę mailowo, podając przyczynę nieobecności.
 5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję w dziennikach szkolnych.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) – zdalne nauczanie dostępne są na stronie internetowej szkoły www.ZSMuz.pl w zakładce „Zdalne nauczanie”.
 7. Zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem. Plan uzgadnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami ucznia. Informacje dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostępne są na stronie internetowej szkoły www.ZSMuz. pl w zakładce „psycholog ”.
 8. Nauczyciele nieobjęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu.
 9. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
 10. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo. O zastępstwie klasa informowana jest poprzez e – dziennik Mobireg lub przez wychowawcę klasy . W przypadku braku możliwości zorganizowania  zastępstwa lekcja zdalna jest odwoływana. Ta informacja również zostanie podana poprzez e – dziennik lub przez wychowawcę klasy.

Przerwy śródlekcyjne.

 1. W czasie przerw między lekcjami, aby pozwolić odpocząć oczom od ekranu komputerowego zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku.
 2. Zaleca się wykonywanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych przeznaczonych dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym. Zalecamy wykonanie ćwiczeń proponowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 3. Odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych.
 4. Należy stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia.

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele,  Uczniowie, podejmowane przez szkołę rozwiązania ze względu na pandemię mają maksymalnie ograniczyć kontakty społeczne, nie tylko na terenie szkoły. Proszę respektować przyjęte zasady, ale też zadbać o wzajemną współpracę i pomoc w różnych obszarach życia codziennego, w tym również w zakresie organizacji pracy zdalnej. Proszę, w tej cały czas jednak nowej dla szkoły sytuacji (zwłaszcza w zakresie kształcenia muzycznego na odległość) o zaangażowanie w utrzymanie wysokiego poziomu edukacji, przy oczywiście wielkiej dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie  Państwa i Uczniów. Bardzo dziękuje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Lucyna Huzarska
Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 

 

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: