Zdalne nauczanie - informacje

 

Zmiany w rozporządzeniach MEN odnoszące się do szkolnictwa artystycznego
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872)


Rozporządzenia wprowadzają szczególne rozwiązania w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także do końca obecnego roku szkolnego. Rozporządzenia określają:
- szczególne uregulowania procesu rekrutacyjnego do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021,
- odstąpienie od przeprowadzania egzaminów promocyjnych i końcowych,
- umożliwienie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dyplomantów, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej,
- umożliwienie udostępnienia sal dydaktycznych uczniom w celu ćwiczeń mających na celu przygotowanie się do egzaminów lub wykonania pracy dyplomowej,
- umożliwienie zakwaterowania niektórych uczniów w bursach i internatach w okresie zdawania egzaminów,

 


 

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie wprowadzanych regulacji:
- umożliwienie realizacji w sposób bezpośredni zajęć dydaktycznych dla dyplomantów, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej,

- w przypadku uczniów szkół muzycznych – udostępnienie sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu albo przygotowanie do egzaminu dyplomowego albo przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oraz uczelni artystycznych,

- wprowadzenie możliwości prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III,

- uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba -termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do szkół artystycznych wyznaczają dyrektorzy poszczególnych szkół lub placówek artystycznych, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

- ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:
Zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia:
w specjalnościach instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

w Szkole Muzycznej II stopnia:
w specjalnościach instrumentalistyka, wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

 


 

Uczniowie klasy II OSM II st.

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020r. przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty. Jestem pewna, że czas zdalnego nauczania wykorzystujecie efektywnie  przygotowując  się do zajęć, współpracując  z nauczycielami i pod kątem egzaminu powtarzając materiał z zakresu przedmiotów ogólnokształcących. Ostanie zmiany wprowadzone nowelizacją Rozporządzenia MEN, pozwalają Wam w terminie od 25 maja 2020r. skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, zwłaszcza nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem. Możecie zgłaszać chęć korzystania z zaproponowanych konsultacji swoim nauczycielom przedmiotów. Na podstawie liczby zgłoszonych uczniów zostanie opracowany harmonogram konsultacji , który  do 21 maja 2020r.  zostanie podany do Waszej wiadomości. Mam nadzieję, że wykorzystacie tą możliwość, przygotowując się nie tylko do egzaminu ósmoklasisty, ale również do zakończenia roku szkolnego z jak najlepszymi wynikami. Jestem przekonana, że tak właśnie będzie.

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z nadzieją, że jesteście zdrowi i pozytywnie nastawieni na najbliższe dni i tygodnie.

Lucyna Huzarska

 Dyrektor

Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 


 

 

Warszawa, 13 maja 2020 r.

 

 

Co ze szkołami do wakacji?

 

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

 

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
 
zdalne nauczanie (pobierz)
 
 1. Blog fletowy – fletowo.wordpress.com 
 2. Domowe Muzykowanie – zapraszamy na zajęcia on-line! 
 3. TUTTI.pl – edycja specjalna #TUTTIwdomu 
 4. Pisanie nut na komputerze w programie MuseScore – kurs online ; Link do programu musescore.org 
 5. Propozycje do przedmiotów ogólnokształcących: Khan Academy ; Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 6. Materiały do czytania a vista na fortepianie (.zip)
 7. www.mYear.pl – kilka zadań on-line z zakresu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych II st. 
 8. RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI – Komunikat Polskiej Izby Książki (.pdf) 
 9. Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line 
 10. Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
 11. Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
 12. Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
 13. muzykotekaszkolna.pl
 14. Portal “Instrumenty muzyczne”
 15. www.dur-moll.pl
 16. Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
 17. Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
 18. Kanał Mag Music Theory
 19. Harmonia jazzowa
 20. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 21. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 22. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 23. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 24. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

 

 
 

 
 
 
 
 Rozporządzenie dot. nauki zdalnej:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
 • Czytany 928 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: