Komunikat – Nauczanie zdalne od 1 grudnia 2020r. do 18 stycznia 2021r.

 Rodzice i Uczniowie .  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz na podstawie decyzji Rządu polskiego o przedłużeniu nauki zdalnej ze wskazaniem terminu  ferii zimowych od 4  do 17 stycznia 2021r.,ustalam zasady funkcjonowania szkoły obowiązujące od dnia 1 grudnia 2020r.:

1. W oparciu o regulację § 2b ust. 4 Rozporządzenia, w przypadku uczniów klas I OSM I st. i klas I SM I st. możliwe jest prowadzenie przez nauczycieli konsultacji w systemie hybrydowym - dot.  wyłącznie konsultacji ucznia z nauczycielem instrumentu głównego.

W tym przypadku Rodzice uczniów klas I, po uzyskaniu zgody nauczyciela instrumentu głównego składają wniosek do Dyrektora Szkoły o umożliwienie uczestniczenia ich  dzieci w konsultacjach   w trybie hybrydowym.  

Wnioski należy składać mailowo na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

W konsultacjach nie może uczestniczyć rodzic ucznia. Należy przestrzegać  reżimu sanitarnego – procedur obowiązujących w szkole (mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk,  zachowania odległości między uczniem i nauczycielem, prowadzenia zajęć w maseczce lub przyłbicy, dezynfekcji klawiatury po zakończonych zajęciach z  uczniem, zachowania przerw między zajęciami, wietrzenia sal).  

W uzasadnionych przypadkach tj. umożliwienia uczniom uczestniczenia w zajęciach grupowych  prowadzonych zdalnie, nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z rodzicem może dokonać zmian w swoim  tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych. Propozycję harmonogramu konsultacji z uczniami nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.    

2. W oparciu o regulację § 2b ust.4 Rozporządzenia, w indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  wprowadzam dla wszystkich uczniów klasy perkusji oraz uczniów fortepianu dodatkowego i obowiązkowego , którzy nie posiadają instrumentu w domu,  możliwość zastosowania trybu hybrydowego dot. wyłącznie  prowadzenia zajęć indywidualnych z w/w przedmiotów.  

Nauczyciele perkusji oraz fortepianu dodatkowego i obowiązkowego   opracowują propozycję harmonogramu zajęć prowadzonych w trybie hybrydowym i przekazują do akceptacji Dyrektorowi szkoły.  Jednocześnie szkoła zapewnia wskazanym uczniom  możliwość  korzystania z sal ćwiczeniowych wg ustalonego przez szkołę harmonogramu.  

3. Zgodnie z § 2b ust.5,6 Rozporządzenia, utrzymana zostaje dla uczniów klasy II OSM II st. możliwość organizowania indywidualnych lub grupowych konsultacji z nauczycielami  przedmiotów z których uczeń przystępuje odpowiednio  do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu dyplomowego.

Konsultacje –  zajęcia w trybie hybrydowym organizowane są po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna ucznia oraz wyrażenia zgody przez nauczyciela.  

Konsultacje są organizowane na podstawie informacji zebranych od rodziców przez wychowawcę klasy II OSM II st. oraz w przypadku uczniów klasy VI SM II st. intsr. i IVSM II st. wok., informacji zebranych od rodziców przez nauczycieli  przedmiotów dyplomowych.  

Rodzice zgodę  na organizację konsultacji w formie pisemnej przesyłają odpowiednio wychowawcy klasy  (dot. ucz. klasy II OSM II st.) lub nauczycielowi przedmiotu dyplomowego wykorzystując   e – dziennik lub adres e – mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych nauczyciele przekazują do akceptacji Dyrektorowi szkoły.  

4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów online powinni uzyskać zgodę dyrektora  na sesje nagraniowe na terenie szkoły. O zgodę występuje nauczyciel ucznia.  

5. Pozostali uczniowie mają zakaz korzystania z sal ćwiczeniowych i przebywania na terenie szkoły.

W wyjątkowych przypadkach uczniowie starając się o zgodę korzystania z pomieszczeń szkolnych  składają wniosek z uzasadnieniem  do Dyrektora szkoły.  

6. Utrzymana zostaje  decyzja o zawieszeniu całej działalności koncertowej i konkursowej szkoły w trybie stacjonarnym.  

7. Utrzymane zostają godziny pracy świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku  od  godz. 7.15 do 16.15.  

Zgodnie z § 2c Rozporządzenia, zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkoła organizuje tylko dla uczniów klas I – III OSM I st., których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

8. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce „psycholog szkolny”.  

9. Wprowadzone zostają zmiany terminów  dot. organizacji pracy szkoły do 29 stycznia 2021r., które zostały przekazane wszystkim Rodzicom ZSMuz. w Legnicy przez e – dziennik Mobireg.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. 

 

                                                                                                                         Lucyna Huzarska

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                   Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: