program pit

Projekt unijny „Legnicka Edukacja dla Przyszłości”

 

Okres realizacji projektu : od 2018 –10–01 do 2019-12-31

 

Cel główny projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 10 Edukacja, Działanie10,2 RPO WD 2014-2020, ze Strategią Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS, Celem Strategicznym II – Wzrost znaczenia Legnicy, jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu, zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju. Działania projektowe służą zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Część uczniów potrzebuje dodatkowych zajęć specjalistycznych, które zniwelują różnice edukacyjne i pozwolą im opanować określony materiał czy umiejętności. Uczniowie szczególnie uzdolnieni potrzebują przestrzeni do rozwijania pasji i zainteresowań w postaci kół. Cel główny zgodny jest ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, według której najważniejszymi cechami kapitału ludzkiego są wiedza, kwalifikacje i umiejętności zawodowe  ( Cel II. 4 ). O poziomie kapitału ludzkiego decyduje między innymi jakość edukacji na każdym poziomie kształcenia.

Wiedza staje się podstawowym czynnikiem rozwoju społeczeństwa. Priorytetowym zadaniem państwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia oraz podnoszenia jakości usług edukacyjnych.

 

 

  • Czytany 213 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: